dr Dragan Vukanic

 

Dragan Vukanić je rođen 16.04.1956. g. u Andrijevici, Crna Gora, od oca
Vučića Obradova i majke Miroslave rođ. Milenković.
Magistar medicinskih nauka, asistent na Medicinskom fakultetu u
Beogradu, primarijus, specijalista dečje hirurgije i subspecijalista
dečje urologije.

Zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj kliinci u Beogradu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1981. g., sa ocenom
8.66.
Specijalističke studije završio 1985. g.
Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 11. 1. 1999. godine iz
oblasti neonatalne hirurgije sa magistarskom tezom „Mikrohirurške i
standardne operativne tehnike u lečenju distalnih hipospadija“, a pred
komisijom koju su činili akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić i akademik
prof. dr Sava Perović.

Sve sa odličnim uspehom.

Zvanje Primarijusa stiče 2013. g.
U fazi je izrade doktorata sa odobrenom temom „Mikrohirurgija – metoda
izbora u formiranju arterio-venskih fistula sa recipijentnom venom
manjom od 2mm“.

USAVRAŠAVANjA I EDUKACIJE

Childrens memorial Hospital, Čikago, SAD:

 Dečja ortopedija, u timu profesora Michran Tachian (1981, 1982. i 1984.)
 Dečja urologija, u timu profesora Casey Firlit (1983-1986. i 1988-1990.)
 Specijalizacija neonatalne hirurgije, u timu profesora John Rafensberger (1986-1988.)
 Intenzivni kurs mikrohirurgije (1999.)
North Western University, SAD:

 Mikrovaskularna hirurgija sa posebnim usavršavanjem - specijalizacija za
dečju genitalnu hirurgiju, u timu profesora Casey Firlit (1983-1984.)
 Urođene anomalije urogenitalnog sistema, u timu profesora Douglas
Stephans (1985.)
 Izučavanje i unapređivanje akademskog znanja iz oblasti dečje urologije i
transplantacije bubrega, u timu profesora Wiliam Caplan (2003.)
Trevizo, Italija:

Intenzivni kursevi „Novine u dečjoj hirurgiji”, gde je aktivno učestvovao u
radu i bio član tima koji prvi primenjuju nove hirurške metode u dečjoj
urologiji, a njegov rad je objavljen u monografiji kursa (1991. i 1992.)
Univerzitet u Mainz-u, Nemačka:
                   Tri puta specijalističko i subspecijalističko usavršavanje iz oblasti urođenih anomalija u dečjoj urologiji (1989, 1996. i 1999.)

Maastricht, Holandija:

Evropski vaskularni kurs 2007
Evropski vaskularni kurs 2011
 

 Učešća na kongresima SIOP-a: 

SIOP 2003, 35th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 811 October 2003, Cairo, Egypt
SIOP 2006, 38th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 1721 September 2006, Geneva, Switzerland
SIOP 2008, 40th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, 2-6
October 2008, Berlin, Germany
RADNO ISKUSTVO

 Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu
(1983.), koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Od tada
on ovu metodu koristi kao rutinsku hirurgiju

 Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba
na Balkanu, na urođeno deformisanim stopalima (PEV) (1983.)

 Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju kostne srži kod dece (1983.)

 Uvodi endoskopsko lečenje VUR-a implantacijom teflon-a/deflux-a prvi put
na ljudskoj populaciji u Evropi (1984. godine); u SAD odobrena tek 1987.
godine

 Više puta učestvovao kao lekar i hirurg u ratnim dejstvima u Republici
Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj od 1991. do 1995.

 Uvodi u praksu litotripsiju u urinarnom traktu kod dece prvi u bivšoj
SFRJ (2002.)

 Od 2001. stalni član Tima za transplantaciju bubrega na Univerzitetskoj
dečjoj klinici u Tiršovoj, jedinom centru za transplantacije kod dece u
bivšoj SFRJ i na Balkanu. Do sada aktivno učestvovao u transplantaciji
bubrega kod 129 dece.

 Predvodi hirurški tim za uspešno hirurško rešavanje tumora kod dece.

 Ostvaruje zapažene rezultate na polju vaskularne i mikrovaskularne
hirurgije, u kreiranju vaskularnih pristupa kod hematoloških i
nefroloških pacijenata sa posebnim osvrtom na pacijente na programu
hemodijalize

Objavio je više desetina stručnih i naučnih radova u stručnim
publikacijama i časopisima dečje hirurgije, dečje urologije, vaskularne
hirurgije, mikrohirurgije i hirurgije urođenih anomalija, kako u zemlji,
tako i u inostranstvu.

Objavio je poglavlje „Dečja urologija i genitalna hirurgija” u monografiji
”Dečja hirurgija” (1995. god.), prvoj na srpskom jeziku.

Objavio je poglavlje „Hirurgija tumora kod dece” u Univerzitetskom
udžbeniku Hirurgije za studente i lekare na specijalizaciji Katedre
hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2000. god.).

Ostvario je značajne rezultate koji prevazilaze okvire naše zemlje u
genitalnoj hirurgiji, mikrohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji, dečjoj
urologiji, onkološkoj hirurgiji dece, transplantacionoj hirurgiji bubrega
kod dece.

Dana 25. 1. 2010. godine izabran je za predsednika Gradske opštine
Voždovac, a tokom njegovog mandata je ista opština proglašena za
najuspešniju lokalnu samoupravu u 2010. godini.

Januara 2014. godine izabran je za državnog sekretara Ministarstva zdravlja
Republike Srbije.

Imenovan za pomoćnika ministra zdravlja Republike Srbije za javno
zdravlje tokom 2015. i 2016. godine.

U prethodnoj Vladi bio na poziciji specijalnog savetnika ministra
zdravlja Republike Srbije u domenu javnog zdravlja.

 

ČLANSTVA U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

 

 Član Srpskog lekarskog društva (od 1981.)
 Član Jugoslovenske asocijacije dečjih hirurga (od 1985.)
 Član Udruženja lekara Crne Gore (od 1994.)
 Član Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2000.)
 Član Naučnog komiteta Udruženja herniologa Jugoslavije (od 2002.)
 Stalni sudski veštak sa licencom Ministrstva pravosuđa (od 2003.)

 Član je sledećih međunarodnih organizacija:
 EUPSA (European Paediatric Surgery Association)
 ESPU (European Society of Paediatric Urology)
 SIOP (International Society of Paediatric Oncology) – za neuroblastom i
Wilms-ov tumor (nefroblastom)
 VAS (Vascular Access Society)
 IPTA (International Paediatric Transplantation Association).

 

 

NASTAVNI RAD

 Asistent na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu od
1999. godine (reizabran 2003. godine)
 2014. i 2015. godine bio predsednik komisije za polaganje stručnog
ispita u Ministarstvu zdravlja republike Srbije

 

NAGRADE I PRIZNANjA

 „Ružičasti Grand Prix” grada Beograda (1983.) za prvu mikrohiruršku
operaciju kod dece

 „Zlatni Grand Prix” grada Beograda (1984.) za prvu transplantaciju kostne
srži kod dece

 Specijalno priznanje organizatora XVIII Ortopedskih i Traumatoloških
dana Jugoslavije, Priština (1986.)

 „Sedamnaestojulska nagrada” za sveukupni doprinos u stručnom i
humanitarnom radu (2003.)

 Nagrada „Most – Put ka vrhu” (2010.) za najbolju i najuspešniju lokalnu
samoupravu Republike Srbije

 Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević” za najboljeg domaćina u Srbiji za
2010. godinu

 Nagrada „Most” – međunarodna nagrada za lokalnu samoupravu i
međunarodnu saradnju za povezivanje ljudi, ideja i tržišta za 2011. i 2012.
godinu (dodeljuje se svake druge godine)

 Odlikovan Ordenom „Svetog Save“

 Više odlikovanja Republike Srpske

Tečno govori engleski i ruski jezik. Oženjen, otac troje dece. Poznat je po
svom humanitarnom radu, velikoj energiji i interesovanjima koja daleko
prevazilaze profesiju kojom se bavi.
U slobodno vreme bavi se pčelarstvom.

 

PUBLIKACIJE
Kandidat je objavio 72 rada u zemlji i inostranstvu sa indeksom naučne
kompetentnosti M = 136.

 

 4 rada objavljenih u naučnim časopisima indeksiranim u Current
Contents (CC) ili Science Citation Index (CCI)
 3 radova objavljenih u časopisima indeksiranim u MEDLINE
 7 radova objabljenih u indeksiranim časopisima
 23 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih skupova
 35 radova objavljenih u zbornicima nacionalnih skupova
 1 magistarska teza
 1 poglavlje u udžbenicima
 1 poglavlje u knjigama
 2 poglavlja u monografijama

Magistarska teza M70

1. Vukanić D. “Mikrohirurške i standardne operativne tehnike u
lečenju distalnih hipospadija“, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1999.
(M71 = 3,0)

Udžbenici, praktikumi (M41)

1. Vukanić D. Tumori kod dece, u: Udžbenik – Hirurgija, urednik prof.
dr. Ž. maksimović, Beograd 2007, ukupan broj strana 15. (M44 = 1,5)

Knjige, poglavlja (M41)

 

1. Vukanić D. Urologija, u: Osnovi dečje hirurgije, urednik doc. Zoran
Krstić, BMGV Beograd. 1993; 20:207-269 (M44 = 1,5)
Monografije, poglavlja (M42)
1. Vukanić D., u: Distalne hipospadije i metode njihovog rešavanja,
Zadužbina Andrejević, Beograd, 2002;162 (M45 = 1,5)
2. Vukanić D. Hernije u dece, u: Hernije, urednik prim. dr Veroljub
Pejčić. Udruženje herniologa SCG, Niš. 2003; 28. (M45 = 1,5)
Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma
 Član organizacionog odbora Drugog kongresa pedijatara – nefrologa
Jugoistočne Evrope, održanog 7-9 aprila 2006. u hotelu
Interkontinental, Beograd, Srbija (www.sepnwg2006.com)

 

Rukovođenje i učešće u naučnim projektima; saradnja sa drugim
naučnim institucijama – međunarodna saradnja

 Više godina sarađuje sa Childrens Memorial Hospital, North Western
University, Chicago USA i Children's Hospital Chicago Illinois State
University, Chicago USA.
 The Burden of Desease and lnjury in Serbia: Zorica Atanasković-Marković...
(et al.). Belgrade: Ministry ofHealth ofthe Republic of Serbia, 2003 (Bgd:
Sprint). - 24:330.Serbian Burden of Disease Study An EU–funded project
managed by the European Agency for Reconstruction